Osterbegrüßungsfeier – Olgahaus

In der Kapelle des Olgahauses